О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл.4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

ЦЕНТЪР – ПЛАСТ“ ЕООД

гр. София, р-н Сердика, ул. „Христо Батанджиев“ № 24

/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:

„Рециклиране на технологичен брак от PVC дограми в съществуващ цех за производство на PVC изделия, находящ се в гр. София, кв. Бенковски, ул. „Оралица“ № 25, ПИ № 68134.503.5908“

„ЦЕНТЪР – ПЛАСТ“ ЕООД е производител на изделия от PVC (поливинилхлорид) – ламперии, первази, профили, плоскости, панели и аксесоари и др., с над 30 г. опит в производството. С настоящото инвестиционно предложение дружеството възнамерява да включи в суровинната си база и технологичния брак от производството на PVC дограми – дефектирали PVC заготовки и чисти изрезки от PVC профили, генериращи се преди монтажа на обкова, уплътненията и стъклопакета на готовата PVC дограма. Дружеството е идентифицирало този материал като много подходящ и икономически ефективен за влагане в производството на PVC изделия от собствената му продуктова гама. За включването му в производствения процес е технически необходимо единствено смилането му до определен размер на фракцията, идентично с преработката на собствената тестова продукция, и при необходимост – смесването му за постигане на нужните характеристики, преди постъпването в екструдера. Получената млянка, технологично и като качество, по нищо не се отличава като входяща суровина от използвания PVC гранулат и подлежи на същите операции по влагане в PVC изделия – екструзия, контролирано охлаждане и формоване в матрицата за съответното изделие.

/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

За контакти: Федай Чалъшкан, тел. (+359) 887310823, електронна поща: office@pvclamperia.net

/лице, адрес, телефон/

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, email: riewsofia@riewsofia.government.bg